Japanische Zahlen

Japanische Zahlen

Japanisch Zahl
Ichi 1
Ni 2
San 3
Yon/Shi 4
Go 5
Roku 6
Nana/Shichi 7
Hachi 8
Kyu/Ku 9
Ju 10
Ju Ichi 11
Ju Ni 12
Ju San 13
Ju Yon 14
Ju Go 15
Ju Roku 16
Ju Shichi 17
Ju Hachi 18
Ju Kyu 19
Ni-Ju 20
San-Ju 30
Yon-Ju 40
Go-Ju 50
Roku-Ju 60
Nana-Ju 70
Hachi-Ju 80
Kyu-Ju 90
Hyaku 100